Over WIW

Wooninitiatief Waalre is ontstaan vanuit een groep ouders uit Waalre en omliggende gemeenten die de zorg hebben voor een jongvolwassene met een licht verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autismespectrum. Vanuit die zorg is ook de behoefte ontstaan om een beperkt aantal eigen woonprojecten te realiseren.
Deze groep ouders heeft het initiatief genomen, met ondersteuning van MEE  Zuidoost Brabant , om woonprojecten voor hun  jong volwassenen op te zetten in de gemeente Waalre en omstreken en hiervoor is een startsubsidie verkregen uit het Combifonds van de provincie Noord-Brabant.

Op 1 september 2014 is Wooninc begonnen met de bouw van 10 appartementen op het Brabantia terrein in Waalre, het tweede project van WIW. De oplevering van de appartementen vond medio 2015 plaats en de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en de tuin waren niet mogelijk geweest zonder de steun van onze partners en sponsoren. Op dit moment hebben we weer de mogelijkheid om nieuwe bewoners op te nemen; daarnaast kunnen geïnteresseerden die voldoen aan de criteria zoals die in de toelatingsprocedure zijn geformuleerd zich opgeven voor onze wachtlijst. U komt dan bij doorstromen van een van de huidige bewoners op volgorde van aanmelding op de wachtlijst in aanmerking voor begeleid wonen in de Lakkerij. Hier kunt u de plaatsingsprocedure inzien
Voor de uitvoering van de voorgenomen projecten is de (ANBI) stichting WIW projecten opgericht. U kunt hier het

beleidsplan 2019

van de stichting downloaden.

Overeenkomstig de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn wij als zorgverlener aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Het klachtenportaal is onafhankelijk en beschikt zowel over een klachtenfunctionaris als over een erkende geschillencommissie. U kunt hier de spelregels van het klachtenportaal inzien. Ook kunt u het Klachtenreglement 2019 en het Geschillenreglement KPZ 2019 raadplegen.

De vereniging  WIW

Naast de stichting WiW is er de vereniging WiW. Hiervan zijn de ouders, huidige en aanstaande bewoners lid van de verschillende projecten. De vereniging ondersteunt de projecten door het opzetten van werkgroepen die de verschillende noodzakelijke taken op zich nemen. Het gaat daarbij om het opstellen van het plan van eisen voor de bouw (werkgroep bouw), het ondersteunen van de opzet van adequate inkoop van begeleiding (werkgroep zorg) en het financieel onderbouwen van de mogelijkheden die gekozen worden (werkgroep financien). Daarnaast is er de werkgroep PR die ondersteunt bij het maken van folders, het schrijven van teksten en het onderhoud van de website. Alle ouders of verzorgers van toekomstige bewoners zijn betrokken bij een of meer van deze werkgroepen. Dit is essentieel voor het slagen van de projecten en we verwachten daarom deze deelname ook expliciet van de familie of verzorgers.

De vereniging vraagt inzet van alle betrokken ouders en vraagt ook dat alle betrokkenen de visie op zorg onderschrijven. 
Onze visie berust op het gezamenlijk inkopen van zorg en begeleiding met daarbij voor alle bewoners een individueel plan. Dat betekent ook dat we daarbij uitgaan van een zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bewoners. We verwachten dat ze werk of dagbesteding hebben en dat ze daarnaast in staat zijn om voor hun kamer of appartement te zorgen. In de vorm van een gemeenschappelijke ruimte is er ook altijd de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, samen te eten, een spel te doen of televisie te kijken.  In deze omgeving verwachten we dat de bewoners in staat zijn om maatschappelijk te functioneren en ook steeds zelfstandiger te worden. Om in aanmerking te komen voor een plaats in een project is het nodig dat de bewoners met begeleiding zelfstandig kunnen wonen. We vertalen dit naar het hebben van een indicatie voor ZZP 3. Op dit moment, januari 2019,  zijn alle appartementen gevuld maar kunnen kandidaten met een lichte verstandelijke beperking met ZZP 3 (VG) of met een ASS beperking zich melden zodat ze op de wachtlijst kunnen worden geplaatst. Als u interesse heeft en meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Jolanda van Bommel, telefonisch op 040 2122561 of via email:  stichtingwiw@gmail.com

De Stichting

De Stichting WoonInitiatief Waalre projecten  is opgericht in 2009 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17268919
RSIN 821556897

Het bestuur van de stichting:

Mevrouw E.M.A.van Sprang-Helmig, voorzitter
Mevrouw M.B.C. Godfried-Bazelmans, secretaris
Mevrouw M.J.P. Bijenhof-Verhoeven, penningmeester.
Mevrouw J.L. van Bommel, bestuurslid

Postadres van het bestuur:

Achelstraat 1,
5628 PK Eindhoven,
E-mailadres: stichtingwiw@gmail.com

De Stichting heeft als doel:

Zie verder onze statuten die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Beloningsbeleid:

bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Plaatsingsprocedure:

Plaatsingsprocedure

Privacyverklaring:

Hier kunt u inzien hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Verklaring over hanteren van persoonsgegeven, juli 2018

Jaarverslagen:

Hieronder kunt u de jaarverslagen van de afgelopen 2 jaren inzien

2017 financieel jaarverslag 2017 ; jaarverslag 2017

2018 financieel jaarverslag 2018 ; jaarverslag 2018